Porty / Mariny


Nasze wybrze?e oferuje poka?n? ilo?? port?w, marin i pomost?w. Decyduj?c si? na  zej?cie na l?d wybierajmy tylko te miejsca, kt?re s? przeznaczone do cumowania. Pozosta?e miejsca s? niebezpieczne ze wzgl?du na kamienie czy p?ycizny. Ponowne zwodowaniem ?odzi mo?e okaza? si? niemo?liwe, mo?e doj?? do uszkodzenia ?ruby lub kad?uba. Poni?ej lista i szczeg??y miejsc, kt?re rekomendujemy na post?j.

Przysta? jachtowa ,,Marina Gdynia” posiada 260 miejsc cumowniczych z dost?pem do wody i pr?du, a ?wietnie przygotowana infrastruktura sprzyja zainteresowaniu ?eglarzy. Gdy?ska marina spe?nia wysokie standardy ekologiczne, mo?na korzysta? z punkt?w odbioru ?ciek?w sanitarnych, toalet chemicznych, punktu segregacji ?mieci, slip?w i ?urawia stacjonarnego o maksymalnym obci??eniu do 2,5 tony.

Zlokalizowana na nabrze?u stacja paliw umo?liwia bezpieczne i ekologiczne tankowanie paliwa, a basen ?eglarski jest monitorowany. Obiekt cieszy si? du?? popularno?ci? w?r?d polskich i zagranicznych ?eglarzy.

Jest zapleczem do rozgrywania wielu imprez ?eglarskich na poziomie europejskim i ?wiatowym m.in. : Targi Wiatr i Woda, Gdynia Saling Days, Zloty najwi?kszych ?aglowc?w na ?wiecie oraz wiele innych. Gdy?ska Marina stanowi baz? dla wszelkich imprez ?eglarskich- najwi?ksza i najnowocze?niejsza w Polsce. Jej niew?tpliwym atutem jest po?o?enie w samym centrum Miasta. To jeden z najpi?kniejszych zak?tk?w Gdyni.

Od wczesnej wiosny do p??nej jesieni w przystani ?eglarskiej panuje ruch. I stoj? tu obok siebie zar?wno wspania?e i luksusowe jachty, jak i ca?kiem ma?e i skromne ??dki. Wok?? Mariny maj? swoje siedziby kluby ?eglarskie, w kt?rych ju? nawet kilkuletnie dzieci mog? poznawa? tajniki ?eglowania. Do tych za?, kt?rzy mi?o?? do ?agli odkryli nieco p??niej, kluby ?eglarskie kieruj? szerok? ofert? kurs?w i rejs?w czarterowych.

54.51715, 18.54991

al. Jana Paw?a II 13A, 81-345 Gdynia

telefon: +48 785 174 719

e-mail: marina@gdyniasport.pl

www: https://gdyniasport.pl/pl/obiekty/marina-gdynia

Marina Yacht Park to nowoczesna przysta? jachtowa, kt?ra od sezonu ?eglarskiego 2019 roku uatrakcyjnia polskie wybrze?e Ba?tyku. Obiekt wyposa?ony jest w funkcjonalne zaplecze dostosowane do potrzeb najbardziej wymagaj?cych ?eglarzy, a nowoczesny system zarz?dzania i rezerwacji sprawiaj?, ?e Marina Yacht Park to idealne miejsce przygotowane na przyj?cie jednostek z Polski i z zagranicy, jak r?wnie? przyjazne sta?ym armatorom. 

Przysta? jachtowa Marina Yacht Park posiada 120 miejsc cumowniczych z dost?pem do wody i pr?du oraz doskonale przegotowan? infrastruktur?. 72 miejsca przeznaczone s? dla jednostek kr?tszych ni? 14 metr?w (10A), 42 dla kr?tszych ni? 12 metr?w oraz 6 miejsc dla jednostek poni?ej 10 metr?w. G??boko?? mariny pozwala na przyj?cie jednostek o zanurzeniu do 8 metr?w. Dodatkowo Marina Yacht Park posiada 8 miejsc do dokowania skuter?w oraz ma?ych jednostek typu rib i ??dek trenerskich ze specjalnie przygotowanymi dla tego typu jednostek pomostami p?ywaj?cymi.

Przysta? jachtowa spe?nia wysokie standardy ekologiczne, zapewniaj?c mo?liwo?? korzystania z punkt?w odbioru ?ciek?w sanitarnych, toalet chemicznych i punkt?w segregacji ?mieci, a pobliska stacja paliw zlokalizowana na nabrze?u umo?liwia bezpieczne tankowanie paliwa. Teren mariny jest ogrodzony oraz stale monitorowany. W ramach inwestycji powstaje tak?e funkcjonalny bosmanat o powierzchni ponad 300 m kw., w kt?rym znajdzie si? m.in. zaplecze socjalne, 15 prysznic?w, toalety, pralnia, pomieszczenie bosmana, kubryk oraz salka na szkolenia i spotkania.

Na terenie Mariny Yacht Park ?wiadczone b?d? us?ugi zwi?zane z potrzebami armator?w m.in. mechanik, ?aglomistrz i szkutnik.

54.5212, 18.55171

Arkadiusza Rybickiego 4c, 81-340 Gdynia

telefon: +48 785 557 777

e-mail: office@marinayachtpark.pl

www: https://www.marinayachtpark.pl/

Marina Sopot to marina w rejonie Zatoki Gda?skiej, kt?ra otwarta zosta?a w lipcu 2011 roku przez ?wczesnego Prezydenta RP Bronis?awa Komorowskiego.

Wybudowana zosta?a w ciekawy spos?b, czyli poprzez „doklejenie” do konstrukcji mola nowych, betonowych falochron?w. ?eby zobrazowa? konstrukcj? mariny, zwini?cie mola nie spowodowa?oby rozpadni?cia si? mariny. W wodzie pozosta?aby konstrukcja sk?adaj?ca si? z czterech ?cian falochronu.

Falochron od strony ostrogi, czyli le??cy od strony pla?y i r?wnolegle do niej oraz b?d?cy jego przed?u?eniem falochron wschodni, od strony Gda?ska s? zamkni?te dla spacerowicz?w. Dost?p do nich strze?ony jest przez furtk?, kt?rej otwarcie umo?liwiaj? specjalne karty wydawane przez Bosmana i dost?pne jedynie dla w?a?cicieli i za??g jednostek cumuj?cych w marinie.

Falochron le??cy wzd?u? i przy samym molo, oraz falochron po?udniowy odchodz?cy od mola w kierunku Gda?ska, le??cy od strony otwartego morza, udost?pnione s? dla wszystkich turyst?w. Na ko?cu mola po?udniowego znajduje si? podniesiony taras, dzi?ki kt?remu spacerowicze maj? mo?liwo?? obserwowania akwenu Zatoki Gda?skiej zza wysokiego muru na falochronie.

Na ko?cu mola znajduje si? budynek, kt?rego jedn? cz??? zajmuje restauracja Meridian, a drug? Bosmanat Sopot Marina. Ten znajduje si? na pi?trze, do kt?rego prowadz? schody od strony samej mariny. Obok biura bosmana znajduje si? w?ze? sanitarny dla za??g stacjonuj?cych w marinie Sopot.

Wp?ywaj?c do mariny po prawej stronie znajduje si? falochron po?udniowy, przy kt?rym cumuj? wi?ksze jednostki. Dost?p do mola maj? wszyscy spacerowicze.

Po lewej stronie znajduj? si? dwa p?ywaj?ce pomosty, kt?re razem z falochronem wschodnim, ostrog? oraz g?owic? mola tworz? trzy ma?e baseny do wygodnego cumowania jacht?w ?aglowych, jacht?w motorowych, czy motor?wek RIB.

54.44814, 18.57688

ul. Plac Zdrojowy 2, 81-723 Sopot

telefon: +48 797 479 409

e-mail: bosmanat.mosir@use.pl

www: https://www.marina-sopot.com.pl/

Przysta? jachtowa Marina Gda?sk zosta?a wybudowana w 1997 roku. Gda?sk obchodzi? w?wczas swoje 1000- lecie. Po wielu latach nasze miasto do??czy?o do grona innych miast europejskich, w kt?rych istniej? porty jachtowe po?o?one w samym centrum.

Przysta? d?ugo?ci 290 m usytuowana jest wzd?u? Nabrze?a Szafarnia na Nowej Mot?awie, na wprost s?awnego ?urawia Gda?skiego. Nowoczesne zaplecze bosmanatu oraz pomieszczenia sanitarne s? doskona?? wizyt?wk? dla go?ci przybywaj?cych do Gda?ska. Nabrze?a przystani wyposa?one s? w przy??cza energii oraz wody.

Marina Gda?sk od czasu powstania jest niew?tpliw? atrakcj? zar?wno dla ?eglarzy jak te? mieszka?c?w i turyst?w. Doskona?a lokalizacja i kameralny charakter sprawiaj?, ?e jest ch?tnie odwiedzana przez wodniak?w. Podczas minionych lat go?cili?my tysi?ce jacht?w zar?wno polskich jak te? zagranicznych, z najr??niejszych zak?tk?w ?wiata. Cyklicznie go?cimy flotylle jacht?w imprez takich jak: Baltic Sail, Regaty o Puchar Mariny Gda?sk i wielu innych.

54.34953, 18.6603

ul. Szafarnia 6/U4, 80-755 Gda?sk

tel +48 58 301 33 78 GSM: 695-564-848

e-mail: marina.gdansk@sportgdansk.pl

www: https://www.sportgdansk.pl/obiekty/przystan-jachtowa-marina-gdansk/

Przysta? ?abi Kruk zosta?a zbudowana w ramach programu O?ywienia Dr?g Wodnych w Gda?sku i oddana do u?ytku latem 2012 roku. G??boko?ci umo?liwiaj? zawijanie tu jachtom o maksymalnym zanurzeniu 3 m przy ?rednim stanie wody oraz o wysoko?ci maksymalnie 2,5 m od lustra wody. Przysta? posiada 25 miejsc cumowniczych przy y-boomach. Na pomo?cie zainstalowane s? skrzynki do poboru pr?du i krany z wod?. Na przystani mo?na skorzysta? ze slipu. W budynku bosmanatu opr?cz biura Bosmana znajduje si? WC, prysznice, og?lnodost?pna kuchnia oraz gara?. Obok budynku jest parking. Ca?o?? jest cz??ciowo ogrodzona i strze?ona ca?? dob?. Na przystani znajduje si? wypo?yczalnia sprz?tu do rekreacji wodnej, tj. kajaki 1,2-osobowe, rowerki wodne oraz ?odzie wios?owe.

54.34223, 18.64858

?abi Kruk 15 A, 80-822 Gda?sk

tel: +48 506-056-073

e-mail: zabi.kruk@sportgdansk.pl

www: https://www.sportgdansk.pl/obiekty/przystanie-zeglarskie-program-ozywienia-drog-wodnych-w-gdansku/

Port jachtowy znajduje si? przy Twierdzy Wis?ouj?cie (cz??? p??nocna), wp?ywamy od strony Wis?y Martwej. Post?j dla klubu, w pozosta?ych przypadkach wymagany jest wcze?niejszy kontakt z komandorem klubu lub bosmanem. Cumowanie mo?liwe dziobem lub ruf? do kei, nabrze?a. Przy betonowym nabrze?u (zewn?trznym) cumowanie long-side.

54.39587, 18.67913

ul. Stara Twierdza 9/12, 80-561 Gda?sk

telefon: 602 249 490 / 789 029 730

e-mail: brak

www: http://www.pkm.gda.pl

Infrastruktura portowa to przysta?: nabrze?e, pomost sta?y, pomosty p?ywaj?ce ze stanowiskami postojowymi dla ok. 100 jednostek ?aglowych i motorowych. Marina wyposa?ona jest w podstawowe media: wod?, elektryczno??, o?wietlenie.

Warsztaty specjalistyczne, r?wnie? powierzchnie do najmu, umo?liwiaj? dokonanie drobnych napraw i remont?w.

W g??wnym obiekcie znajduj? si? sanitariaty przeznaczone do u?ytku korzystaj?cych z portu. W ofercie znajduj? si? tak?e us?ugi portowe.

54.36759, 18.77701

Stogi 21, 80-642 Gda?sk

tel: +48 603 766 314

e-mail: ncz@awf.gda.pl

www: http://ncz.awf.gda.pl/

Przysta? jachtowa G?rki Zachodnie s?u?y jako ca?oroczne miejsce postoju rekreacyjnych jednostek p?ywaj?cych i umo?liwia ich w?a?cicielom i armatorom mo?liwo?? korzystania z zaplecza sanitarnego, socjalnego oraz serwisowego. Na terenie przystani prowadzi dzia?alno?? statutow? Jachtklub Stoczni Gda?skiej jako organizacja po?ytku publicznego. Przysta? jachtowa jest wykorzystywana jako miejsce organizowania regat oraz szkolenia dzieci i m?odzie?y. Na terenie prowadz? dzia?alno?? gospodarcz? wyspecjalizowane firmy w zakresie serwisowania rekreacyjnych jednostek p?ywaj?cych.

Przysta? po?o?ona jest za pasem zalesionych wydm w s?siedztwie rezerwatu ptactwa wodnego i po??czona wodami Martwej Wis?y z Mot?aw? oraz Wis?? poprzez ?luz? w Przegalinie.

54.35681, 18.78169

Prze?om 9, 80-643 Gda?sk

tel: +48 58 307 31 15

email: brak

www: https://www.sportgdansk.pl/obiekty/przystan-jachtowa-gorki-zachodnie/

Przyjazny port niespe?na mil? morsk? od uj?cia Wis?y ?mia?ej.Przysta? znajduje si? w Gda?sku w G?rkach Zachodnich po?o?onych  15 km od centrum Gda?ska. Na terenie prawie 12,000 m? i dzi?ki 140-metrowemu pomostowi przystosowana jest do cumowania 25 jacht?w ?aglowych lub motorowych.

54.35806, 18.77961

Prze?om 24, 80-643 Gda?sk

tel: +48 668 868 228

email:marina@marinaprzelom.pl

www: www.marinaprzelom.pl

Marina jest zlokalizowana w Porcie Rybackim, kt?ry znajduje si? na ko?cu p??wyspu helskiego. Stanowiska postojowe dla jacht?w s? zlokalizowane przy pomostach p?ywaj?cych (jednostki do 11m) oraz przy keji w basenie jachtowym. Jest otoczona przez system falochron?w. Posiada 35 stanowisk dla jednostek sportowych i turystycznych o zanu?eniu maxymalnym 4,5 m.

Teren portu monitorowany systemem telewizji przemys?owej. Wyst?powanie fal w basenie podczas silnych po?udniowych wiatr?w. Wp?ywanie/wyp?ywanie z przystani z bezpieczn? pr?dko?ci? nie przekraczaj?c? 5 w?z??w, na silniku, po uzyskaniu zezwolenia z bosmanatu Urz?du Morskiego.

54.69458, 18.67376

ul. ?eglarska 1, 84-150 Hel

tel. 605 727 070

e-mail: porthel@home.pl

www: www.porthel.home.pl

Port w Pucku jest portem z przystani? ryback? i niezale?n? marin? jachtow?. Stanowi baz? dla floty rybackiej i rozwijaj?cej si? ?eglugi turystycznej, jest tak?e o?rodkiem sport?w wodnych. Port Puck jest po?o?ony na zachodnim wybrze?u Zatoki Puckiej na Pobrze?u Kaszubskim.

Znajduje si? w p??nocnej cz??ci w woj. pomorskiego, w powiecie puckim, w p??nocnej cz??ci miasta Pucka. Port Puck tworz? dwa baseny portowe oddzielone pla?? i obiektami Harcerskiego O?rodka Morskiego.

Wed?ug rozporz?dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1999 roku, port morski w Pucku obejmuje obszar od wschodniego falochronu basenu Jachtowego do rowu melioracyjnego przy zachodniej cz??ci basenu Rybackiego, a tak?e obszar do ulic Tadeusza Ko?ciuszki i ?eglarzy. Ruchem statk?w kieruje Bosmanat Portu Puck podleg?y pod Kapitanat Portu W?adys?awowo. Infrastruktur? portow? administruje Urz?d Morski w Gdyni oraz miasto Puck.

Marina jachtowa (?eglarska) w Pucku przyjmuje jednostki o d?ugo?ci kad?uba do 20 m i zanurzeniu nie przekraczaj?cym 2,8 m.

Basen Rybacki posiada prostok?tny kszta?t i 3 nabrze?a, kt?rych wschodnie ma d?ugo?? 67 m, po?udniowe 40 m, zachodnie 74 m. G??boko?ci w basenie wahaj? si? od 2,5 m do 3,5 m.

Na terenie Przystani Jachtowej rezydenci korzysta? mog? ze zmodernizowanej infrastruktury portowej – wyremontowane sanitariaty stanowi? zaplecze socjalne i umo?liwiaj? skorzystanie z toalety, jak i gor?cy prysznic. Wykorzystane systemy oszcz?dzaj?ce wod? stanowi? dodatkowy atut dla os?b dbaj?cych o ?rodowisko naturalne.  Ponad to wydzielona toaleta dla os?b niepe?nosprawnych w pozytywny spos?b oddzia?uje na zwi?kszenie wykorzystania Przystani przez osoby z r??nego rodzaju ograniczeniami ruchowymi.

Przysta? Jachtowa jest w chwili obecnej ma?ym, aczkolwiek niezwykle urokliwym portem spe?niaj?cym europejskie standardy.

54.72366, 18.41706

Miejski O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji

Molo, ?eglarzy, 84-100, Puck

tel. +48 696 661 111

e-mail: moksir-puck@home.pl

www: http://www.moksir.puck.pl/

Pomi?dzy rezerwatem Mecheli?skie ??ki a klifem znajduje si? przysta? z charakterystycznymi kutrami rybackimi. Mechelinki s? najwi?kszym portem rybackim w gminie Kosakowo. Zarejestrowanych jest tu 9 ?odzi, kt?re obecnie bazuj? na pla?y. Jest to urokliwe miejsce, gdzie mo?na sobie zrobi? fajne zdj?cie i kupi? rybk? prosto z kutra. W ostatnim czasie zosta?a wybudowana nowoczesna przysta? rybacka z zapleczem, maj?ca na celu popraw? warunk?w pracy tutejszych rybak?w.

54.61018, 18.514

ul. Nadmorska, 81-198 Mechelinki

telefon: brak

e-mail: brak

www: http://mechelinki.solectwo.pl/

Rewa Posiada dwie przystanie dla rybak?w i molo. Powstanie miejscowo?ci datuje si? na XVI wiek. Przed II wojn? ?wiatow? cumowa?y tutaj statki pasa?erskie oraz niewielkie ?aglowce. W tej chwili przysta? pe?ni wy??cznie funkcje rekreacyjne. Rewa jest ?wietn? alternatyw? dla przepe?nionych pla? Tr?jmiasta.

54.63196, 18.49715

ul. Morska 109, 81-198 Rewa

telefon: brak

e-mail: brak

www: brak

Pla?a w Os?oninie ma dziki charakter, znajduje si? na niej niedu?y pomost – molo, ch?tnie odwiedzany przez mi?o?nik?w kite- i windsurfingu. Pla?a jest do?? w?ska i nie ma na niej strze?onego k?pieliska. Na p??noc od Os?onina (w stron? Rzucewa) uroku dodaje wysoki na 16 metr?w Klif Os?oni?ski.

54.66825, 18.46589

ul. M?y?ska, Os?onino

telefon: brak

e-mail: brak

www: https://www.oslonino.pl/atrakcje/1/plaza

Rzucewo to niewielka miejscowo?? na Kaszubach, po?o?ona nad Ba?tykiem, a dok?adniej nad Zatok? Puck?. Dzi?ki takiemu po?o?eniu Rzucewo oferuje wyj?tkowe pla?e. Nie s? one zbyt szerokie, za to nie ma tu zwykle t?um?w, dzi?ki czemu mo?na odda? si? pla?owaniu w spokoju i ciszy, w bliskim otoczeniu przyrody. Porasta tu bowiem las obj?ty Nadmorskim Parkiem Krajobrazowym. Blisko pla?y znajduje si? zamek w Rzucewie oraz wyj?tkowe muzeum – Osada ?owc?w Fok.

54.68613, 18.46682

ul. Rzucewo

telefon: brak

e-mail: brak www: brak

Swarzewo to miejscowo?? rybacko-turystyczna nad Zatok? Puck?, po?o?ona u podstawy P??wyspu Helskiego, mi?dzy W?adys?awowem i Puckiem. W Swarzewie znajduje si? przysta? z molem, wypo?yczalnia sprz?tu wodnego, szk??ka windsurfingowa. Swarzewo to wypoczynek w ciszy, bez wielkomiejskiego szumu. Przez Swarzewo przebiega ?cie?ka rowerowa, biegn?ca wzd?u? Zatoki Puckiej i P??wyspu Helskiego – ??czy Puck z Helem (ok 60 km). Jednocze?nie ze Swarzewa blisko do Pucka, W?adys?awowa a nawet Tr?jmiasta – to dobre miejsce do organizowania ciekawych wycieczek samochodowych po ca?ym Wybrze?u Gda?skim.

54.76044, 18.40542

ul. Morska 6, Swarzewo

tel. +48 (58) 674 36 16

e-mail: stanicawodna@oksitpuck.pl

www: http://oksitpuck.pl/stanica/

Port Cha?upy istnieje od 1997 roku. Po?o?ony jest na wschodnim kra?cu miejscowo?ci Cha?upy nad Zatok? Puck?. W odleg?o?ci oko?o 100 metr?w przyjezdny mo?e korzysta? z urok?w jednej z najpi?kniejszych ba?tyckich pla?.

Drewniane pomosty umo?liwiaj? cumowanie jednostek o zanurzeniu do 1,2 metra. Parking zapewnia miejsce dla oko?o 30 samochod?w.

W sk?ad portu wchodzi: bar z widokiem na zatok?, tradycyjna w?dzarnia kaszubska oraz taras restauracyjny po?o?ony bezpo?rednio nad wod?.

Punktem charakterystycznym, dzi?ki kt?remu ?atwo odnale?? przysta? jest 24 metrowej wysoko?ci replika masztu ?aglowca z XIX wieku.

54.75698, 18.51632

ul. Kaperska 65, 84-120 W?adys?awowo

tel. +48 693 109 941

e-mail: mcelarek@hotmail.com

www: www.portchalupy.wpt.pl

Ku?nica to do?? du?y o?rodek rybacki. Od strony Zatoki Puckiej funkcjonuje port rybacki z marin?. Przez wiele lat by?a to ma?a nieos?oni?ta przysta? rybacka, z niewielkim nabrze?em i trudnym, obfituj?cym w mielizny podej?ciem. Jesieni? 2012 roku oddano do u?ytku zmodernizowany port.

Obecnie port chroniony jest on dwoma falochronami – po?udniowym (174 m) i wschodnim (110 m).  Falochrony s? jednocze?nie nabrze?ami, przy kt?rych mog? cumowa? jednostki p?ywaj?ce.  Falochrony s? o?wietlone, posiadaj? przy??cza energetyczne.

Dodatkowo, na brzegu powsta?y budynki zaplecza przystani i bosmanat, budynek socjalno-administracyjny dla rybak?w, budynki sanitarne z WC i prysznicami.

Pog??biono tak?e tor podej?cia do portu.

54.73314, 18.58094

ul. Hallera 1A, 84-130 Ku?nica

tel. brak

e-mail: brak

www: www.kuznica.info.pl

W bliskiej odleg?o?ci od portu znajduje si? molo spacerowe. Przy molo zlokalizowana jest przysta? z pomostami oraz wypo?yczalnia sprz?tu motorowodnego (motor?wki, skutery wodne stoj?ce i siedz?ce), jednostek ?aglowych (katamarany) oraz wodnego sprz?tu rekreacyjnego (??dki, kajaki, rowery)..

W s?siedztwie znajduje si? sma?alnia ryb z miejscami do siedzenia w kszta?cie ??dek, informacja turystyczna, du?y plac zabaw dla dzieci.

54.73151, 18.58727

ul. Hallera, 84-130 Ku?nica

tel. brak

e-mail: brak

www: www.kuznica.info.pl

Jastarnicki port jest przystani? ryback? i ?eglugi pasa?erskiej. Po?o?ony od strony Zatoki Puckiej. Sk?ada si? z basenu portowego, kt?rego cz??? zachodnia jest przeznaczona dla kutr?w i ?odzi rybackich, a w cz??ci wschodniej znajduj? si? marina jachtowa przeznaczona dla rekreacji i sport?w wodnych.

54.69458, 18.67376

ul. Portowa 43 , 84-140 Jastarnia

tel. 507 857 652

e-mail: mzp@jastarnia.pl

www: https://www.jastarnia.com/atrakcje/port-rybacki-w-jastarni-1475

Come dice il proprietario del servizio, i suoi servizi di agenzia funeraria sono richiesti. Alcuni farmaco erezione senza ricetta davvero non vogliono che le loro bambole sessuali distruggano come spazzatura ordinaria, e altri sono timidi per buttare fuori bambole in contenitori di spazzatura dove i vicini possono vederli.