Przysta? jachtowa G?rki Zachodnie s?u?y jako ca?oroczne miejsce postoju rekreacyjnych jednostek p?ywaj?cych i umo?liwia ich w?a?cicielom i armatorom mo?liwo?? korzystania z zaplecza sanitarnego, socjalnego oraz serwisowego. Na terenie przystani prowadzi dzia?alno?? statutow? Jachtklub Stoczni Gda?skiej jako organizacja po?ytku publicznego. Przysta? jachtowa jest wykorzystywana jako miejsce organizowania regat oraz szkolenia dzieci i m?odzie?y. Na terenie prowadz? dzia?alno?? gospodarcz? wyspecjalizowane firmy w zakresie serwisowania rekreacyjnych jednostek p?ywaj?cych.

Przysta? po?o?ona jest za pasem zalesionych wydm w s?siedztwie rezerwatu ptactwa wodnego i po??czona wodami Martwej Wis?y z Mot?aw? oraz Wis?? poprzez ?luz? w Przegalinie.

54.35681, 18.78169

Prze?om 9, 80-643 Gda?sk

tel: +48 58 307 31 15

email: brak

www: https://www.sportgdansk.pl/obiekty/przystan-jachtowa-gorki-zachodnie/