Marina Sopot to marina w rejonie Zatoki Gda?skiej, kt?ra otwarta zosta?a w lipcu 2011 roku przez ?wczesnego Prezydenta RP Bronis?awa Komorowskiego.

Wybudowana zosta?a w ciekawy spos?b, czyli poprzez „doklejenie” do konstrukcji mola nowych, betonowych falochron?w. ?eby zobrazowa? konstrukcj? mariny, zwini?cie mola nie spowodowa?oby rozpadni?cia si? mariny. W wodzie pozosta?aby konstrukcja sk?adaj?ca si? z czterech ?cian falochronu.

Falochron od strony ostrogi, czyli le??cy od strony pla?y i r?wnolegle do niej oraz b?d?cy jego przed?u?eniem falochron wschodni, od strony Gda?ska s? zamkni?te dla spacerowicz?w. Dost?p do nich strze?ony jest przez furtk?, kt?rej otwarcie umo?liwiaj? specjalne karty wydawane przez Bosmana i dost?pne jedynie dla w?a?cicieli i za??g jednostek cumuj?cych w marinie.

Falochron le??cy wzd?u? i przy samym molo, oraz falochron po?udniowy odchodz?cy od mola w kierunku Gda?ska, le??cy od strony otwartego morza, udost?pnione s? dla wszystkich turyst?w. Na ko?cu mola po?udniowego znajduje si? podniesiony taras, dzi?ki kt?remu spacerowicze maj? mo?liwo?? obserwowania akwenu Zatoki Gda?skiej zza wysokiego muru na falochronie.

Na ko?cu mola znajduje si? budynek, kt?rego jedn? cz??? zajmuje restauracja Meridian, a drug? Bosmanat Sopot Marina. Ten znajduje si? na pi?trze, do kt?rego prowadz? schody od strony samej mariny. Obok biura bosmana znajduje si? w?ze? sanitarny dla za??g stacjonuj?cych w marinie Sopot.

Wp?ywaj?c do mariny po prawej stronie znajduje si? falochron po?udniowy, przy kt?rym cumuj? wi?ksze jednostki. Dost?p do mola maj? wszyscy spacerowicze.

Po lewej stronie znajduj? si? dwa p?ywaj?ce pomosty, kt?re razem z falochronem wschodnim, ostrog? oraz g?owic? mola tworz? trzy ma?e baseny do wygodnego cumowania jacht?w ?aglowych, jacht?w motorowych, czy motor?wek RIB.

54.44814, 18.57688

ul. Plac Zdrojowy 2, 81-723 Sopot

telefon: +48 797 479 409

e-mail: bosmanat.mosir@use.pl

www: https://www.marina-sopot.com.pl/