Port w Pucku jest portem z przystani? ryback? i niezale?n? marin? jachtow?. Stanowi baz? dla floty rybackiej i rozwijaj?cej si? ?eglugi turystycznej, jest tak?e o?rodkiem sport?w wodnych. Port Puck jest po?o?ony na zachodnim wybrze?u Zatoki Puckiej na Pobrze?u Kaszubskim.

Znajduje si? w p??nocnej cz??ci w woj. pomorskiego, w powiecie puckim, w p??nocnej cz??ci miasta Pucka. Port Puck tworz? dwa baseny portowe oddzielone pla?? i obiektami Harcerskiego O?rodka Morskiego.

Wed?ug rozporz?dzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 1999 roku, port morski w Pucku obejmuje obszar od wschodniego falochronu basenu Jachtowego do rowu melioracyjnego przy zachodniej cz??ci basenu Rybackiego, a tak?e obszar do ulic Tadeusza Ko?ciuszki i ?eglarzy. Ruchem statk?w kieruje Bosmanat Portu Puck podleg?y pod Kapitanat Portu W?adys?awowo. Infrastruktur? portow? administruje Urz?d Morski w Gdyni oraz miasto Puck.

Marina jachtowa (?eglarska) w Pucku przyjmuje jednostki o d?ugo?ci kad?uba do 20 m i zanurzeniu nie przekraczaj?cym 2,8 m.

Basen Rybacki posiada prostok?tny kszta?t i 3 nabrze?a, kt?rych wschodnie ma d?ugo?? 67 m, po?udniowe 40 m, zachodnie 74 m. G??boko?ci w basenie wahaj? si? od 2,5 m do 3,5 m.

Na terenie Przystani Jachtowej rezydenci korzysta? mog? ze zmodernizowanej infrastruktury portowej – wyremontowane sanitariaty stanowi? zaplecze socjalne i umo?liwiaj? skorzystanie z toalety, jak i gor?cy prysznic. Wykorzystane systemy oszcz?dzaj?ce wod? stanowi? dodatkowy atut dla os?b dbaj?cych o ?rodowisko naturalne.  Ponad to wydzielona toaleta dla os?b niepe?nosprawnych w pozytywny spos?b oddzia?uje na zwi?kszenie wykorzystania Przystani przez osoby z r??nego rodzaju ograniczeniami ruchowymi.

Przysta? Jachtowa jest w chwili obecnej ma?ym, aczkolwiek niezwykle urokliwym portem spe?niaj?cym europejskie standardy.

54.72366, 18.41706

Miejski O?rodek Kultury Sportu i Rekreacji

Molo, ?eglarzy, 84-100, Puck

tel. +48 696 661 111

e-mail: moksir-puck@home.pl

www: http://www.moksir.puck.pl/